Heroes, contracts, cooperation, and processes: Changes in collaboration in a large enterprise systems project 2021 | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Heroes, contracts, cooperation, and processes: Changes in collaboration in a large enterprise systems project 2021

Onderzoek Helden, contracten, samenwerking en processen: veranderingen in samenwerking in een groot project voor bedrijfssystemen 2021 (Nederlandse vertaling Google translate)
 
In dit artikel observeerden we de veranderingen in de samenwerking tijdens een grootschalig systeemontwikkelingsproject, met een industriële onderneming als koper en een professionele dienstverlener als ontwikkelaar. Samen ontwikkelden deze partijen over een langere periode een strategisch ondernemingssysteem. Uit ons onderzoek bleek dat om te slagen in een langdurig samenwerkingsproject, de samenwerkingspraktijken tussen de partijen moeten veranderen als reactie op interne en externe incidenten, of deze nu organisatorisch, technisch, persoonlijk of interpersoonlijk zijn. In dit geval waren er weinig technische incidenten, en deze incidenten leken gemakkelijker te beheersen dan de interpersoonlijke en interorganisatorische incidenten.
 
We hebben vier samenwerkingsmodi geïdentificeerd - de contractmodus, de samenwerkingsmodus, de gepersonifieerde modus en de procesmodus - die verschillen in hun nadruk, vereisten en regelmaat en kunnen worden ingezet als reactie op verschillende situaties. De studie werpt licht op hoe projecten kunnen overleven en bloeien, zelfs na traumatische gebeurtenissen en veranderingen in de ontwikkelomgeving, door hun samenwerkingsmodus dienovereenkomstig aan te passen. Samenwerking in grote enterprise-systeemprojecten is nooit statisch en rigide. In plaats daarvan dwingen incidenten de projectpartners om hun samenwerkingsmodus dynamisch aan te passen aan de nieuwe situatie en haar eisen.
 
Aangezien de meeste grootschalige ontwikkeling wordt uitgevoerd via verschillende soorten uitbestedingsregelingen, is het waardevol om deze samenwerkingsmodi te identificeren en te adviseren wanneer ze moeten worden toegepast. De resultaten dragen direct bij aan de praktijk en theorie van de ontwikkeling van bedrijfssystemen. Ze leggen de nadruk op flexibele samenwerking bij de ontwikkeling van bedrijfssystemen. Samenwerking moet worden beschouwd als een dynamisch en flexibel proces, in plaats van een rigide en vooraf geplande aanpak zoals vermeld in het leveringscontract.
 
De resultaten bieden ook effectieve tools die praktijkmensen kunnen gebruiken om door onverwachte projectincidenten en hun effecten op de samenwerking te navigeren. De geïdentificeerde samenwerkingsmodi zijn reacties op verschillende soorten crises, incidenten en situaties in de ontwikkeling van bedrijfssystemen. Het begrip van hoe ze verschillende elementen vereisen en benadrukken en oplossingen zijn voor verschillende problemen, is waardevolle kennis voor beoefenaars van systeemontwikkeling. Het hier ontwikkelde theoretische begrip is een stap voorwaarts in het bouwen van een uitgebreide theorie van samenwerking bij de ontwikkeling van bedrijfssystemen. Aangezien de conceptualisering gebaseerd was op een enkele case study, is meer onderzoek naar verschillende contexten nodig. Het bestuderen van veranderingen in samenwerking vereist observatie op lange termijn, die hoogstwaarschijnlijk met terugwerkende kracht zal plaatsvinden, aangezien samenwerkingsmodi moeilijk te onderscheiden en te definiëren kunnen zijn terwijl ze in gebruik zijn. We raden aan om de fenomenen kwalitatief te benaderen, bijvoorbeeld via etnografie of longitudinaal archiefonderzoek. Experimenteren met actie en design.
 
 

Conclusion

In this paper, we observed the changes in collaboration during a large-scale systems development project, with an industrial corporation as the buyer and a professional services firm as the developer. Together, these parties developed a strategic enterprise system over an extended period of time. Our study found that to succeed in a prolonged collaborative project, the collaboration practices between the parties must shift in response to internal and external incidents, whether they are organizational, technical, personal, or interpersonal. In this case, there were few technical incidents, and these incidents seemed to be easier to manage than the interpersonal and interorganizational incidents.

We identified four collaboration modes—the contract mode, the cooperation mode, the personified mode, and the process mode—which differ in their emphasis, requirements, and regularity and can be deployed in reaction to different situations. The study sheds light on how projects can survive and prosper, even after traumatic events and changes in the development environment, by adjusting their collaboration mode accordingly. Collaboration in large enterprise system projects is never static and rigid. Instead, incidents force the project partners to adjust their collaboration mode dynamically to the new situation and its requirements.

As most large-scale development is executed through different kinds of outsourcing arrangements, the ability to identify these collaboration modes and guidance on when to apply them is valuable. The results contribute directly to the practice and theory of enterprise systems development. They emphasize flexible collaboration in enterprise systems development. Collaboration should be considered a dynamic and flexible process, rather than a rigid and preplanned approach as stated in the delivery contract.

The results also provide effective tools that practitioners can use to navigate unexpected project incidents and their effects on collaboration. The identified collaboration modes are responses to different kind of crises, incidents, and situations in enterprise systems development. The understanding of how they require and emphasize different elements and are solutions to different problems is valuable knowledge for systems development practitioners. The theoretical understanding developed here is a step forward in building a comprehensive theory of collaboration in enterprise systems development. As the conceptualization was based on a single case study, more research on different contexts is needed. Studying changes in collaboration entails long-term observation, which will most likely take place retrospectively, as collaboration modes can be difficult to distinguish and define while they are in use. We recommend that the phenomena be approached qualitatively, such as through ethnography or longitudinal archive research. Experimenting with action and design.

Download full report Research Heroes, contracts, cooperation, and processes: Changes in collaboration in a large enterprise systems project 2021

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):