Ondernemingsraad BNNVARA kende 'geruchten' onveilige werkcultuur DWDD | Stop Pesten NU

084-8340086

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Ondernemingsraad BNNVARA kende 'geruchten' onveilige werkcultuur DWDD

Dat er achter de schermen van De Wereld Draait Door een onveilige werkcultuur zou zijn, was de ondernemingsraad van BNNVARA weliswaar ter ore gekomen, maar omdat het om 'geruchten' ging, kon de raad er niet zoveel mee, zegt voorzitter Johan Reijnen.

"Op het moment dat het bij geruchten blijft en er niet keihard een klacht binnenkomt - en in de tijd dat ik bij de or betrokken ben zijn die klachten nooit zwart op wit binnengekomen, ook niet mondeling - dan is het ook moeilijk", zei Reijnen in het radioprogramma Met het Oog op Morgen. 

Concreet voorbeeld nodig

"Je hebt wel een concreet voorbeeld nodig waar je ook verder mee kan. Dus op het moment dat mensen zich melden en zeggen dat ze niet willen dat er verder ruchtbaarheid aan gegeven wordt, dan wordt het ook moeilijk om daar een vervolg aan te geven."

Reijnen vindt 'absoluut' dat BNNVARA in de begeleiding van Van Nieuwkerk gefaald heeft. Hij had beter gecoacht moeten worden, zegt de voorzitter en tevens eindredacteur bij de omroep.

Niet goed begeleid

"Als je vijf dagen per week een uur lang live een programma presenteert dat op een gegeven moment zo toonaangevend wordt en je van jezelf vindt dat het iedere keer een 10 moet zijn, dat is voor geen mens vol te houden. Daarin moet je goed begeleid worden", zei hij.

"Dat lijkt me evident. En ik moet concluderen dat als je alle verhalen leest dat dat niet gelukt is, dat daar van alles is misgegaan."

Twijfel aan oprechtheid

Van Nieuwkerk maakte gisteren bekend dat hij breekt met BNNVARA. Hij raakte vrijdag in opspraak door een artikel in de Volkskrant. Daarin spreken oud-medewerkers van DWDD over grensoverschrijdend gedrag bij het programma, onder anderen door Van Nieuwkerk. 

"Het feit dat mijn werkgever openlijk twijfelt aan mijn oprechtheid, maakt een verdere samenwerking onmogelijk", zei de 62-jarige televisiemaker. "Ik merk dat er veel emoties om de voorrang strijden: schaamte voor de angst die redacteuren hebben gevoeld, spijt dat ik een - letterlijk - blinde ambitie had en daardoor over grenzen ben gegaan, verdriet over dat De Wereld Draait Door, toch mijn levenswerk, wankelt."

 

Bron RTL Nieuws

 

Aanpak pesten - Roadmap voor Ondernemingsraden (TNO)

Pesten op het werk is een serieus probleem. Bijna een half miljoen werknemers wordt wel eens gepest door leidinggevenden of collega’s. Organisaties en de werkvloer zijn zelf verantwoordelijk voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor hun werknemers. 

Met de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in de hand kan de ondernemingsraad (OR) hierbij helpen. Binnen die verantwoordelijkheden valt ook de aanpak van pestgedrag op de werkvloer. In de Roadmap voor Ondernemingsraden beschrijft TNO drie routes die een OR kan bewandelen om deze taak op te pakken:

 • vanuit de hulpvraag van een medewerker: Een slachtoffer van pestgedrag vraagt hulp of een medewerker doet melding van signalen van pestgedrag;
 • het management heeft maatregelen tegen pestgedrag opgesteld en wil instemming van de OR; 
 • de OR neemt zelf initiatief en legt voorstellen neer bij het management.

Doel van deze roadmap

Bij elk van deze routes is het doel om OR-leden:

 • stapsgewijs door de verschillende opties te leiden;

 • handige tips te geven waarmee ze zelfstandig aan de slag kunnen;

 • voorbeelden te geven uit de praktijk.

In de roadmap leest u wat u als OR bij elk van deze routes kan ondernemen, met wie u hiervoor kan samenwerken en welke rechten u als medezeggenschapsorgaan heeft. De roadmap, die is gemaakt in opdracht van het Ministerie van SZW en de Sociale Partners, is overzichtelijk vormgegeven en biedt veel praktische tips. De roadmap van TNO is gratis te downloaden.

Roadmap Aanpak Pesten voor ondernemingsraden Bron TNO en Ministerie SZW Downloaden

 

Wetgeving gericht op de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT)

Wet op de ondernemingsraden (WOR)

De OR heeft vooral tot taak om het belang van alle medewerkers en het bedrijf/organisatie voor ogen te houden. Daartoe heeft de OR een aantal rechten en plichten

 1. Instemmingsrecht 
  Zo heeft de OR een instemmingsrecht voor allerlei regelingen. Bij een regeling gaat het om een geheel van regels die door de werkgevers zijn opgesteld ten behoeve van (nagenoeg) alle medewerkers van een organisatie. De maatregelen die een organisatie neemt tegen pesten kunnen zijn opgenomen in de RI&E en het plan van aanpak. Deze RI&E en het plan van aanpak zijn instemmingsplichtig omdat het hier gaat om een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden (artikel 27, lid 1, onder d. van de WOR). Het kan ook zijn dat een organisatie een maatregel neemt tegen pesten in de vorm van klachtenregeling. Ook zo’n klachtenregeling is instemmingsplichtig (artikel 27, lid 1, onder j. WOR). Indien er via zo’n klachtenregeling een klachtencommissie wordt ingesteld, dan dient deze klachtencommissie onafhankelijk en onpartijdig te zijn. Het is gebruikelijk dat de werkgever en de OR beiden een kandidaat aanwijzen voor de klachtencommissie en dat er een onpartijdige voorzitter komt. Elementen voor de werkwijze van zo’n klachtencommissie tref je aan in dit document van de Inspectie-SZW. Bij een regeling die ter instemming aan de OR wordt voorgelegd kan het gaan om een nieuwe regeling, een aanpassing van een bestaande regeling of het opheffen van een regeling.​
   
 2. Initiatiefrecht
  Dit recht houdt in dat de OR alle onderwerpen die de onderneming aangaan, dus ook onderwerpen die betrekking hebben op pesten, aan de orde kan stellen en daarover voorstellen kan doen. Dat kan zowel binnen als buiten de overlegvergadering. Dit initiatief recht kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het realiseren van een andere omgangsvormen en communicatie (artikel 23, leden 1 t/m 3, WOR).
   
 3. ​Stimulerende taak van de OR 
  Het gaat hier om een aantal taken van de OR. Zo moet de OR waar mogelijk de naleving bevorderen van de voorschriften inzake arbeidsomstandigheden, en dus ook op het gebied van PSA/pesten (artikel 28, lid 1, WOR). Daarnaast moet de OR waken tegen discriminatie in het algemeen op de werkvloer (artikel 28, lid3, WOR). De OR kan hier aandacht aan besteden via een OR-spreekuur en daarbij doorverwijzen naar de juiste personen of instanties, maar bijvoorbeeld ook door samen met afdeling HR voorlichting te geven over pesten.
   
 4. Onderzoek Inspectie SZW aanvragen 
  Als de situatie m.b.t. pesten in een bedrijf niet wordt aangepakt, dan heeft de OR het recht om aan de Inspectie SZW te vragen om een onderzoek in te stellen (artikel 24, lid 7, Arbowet). Indien de Inspectie SZW langskomt bij het bedrijf dan hebben OR- of PVT-leden het recht om met de inspecteur van de Inspectie SZW mee te lopen én om ‘onder vier ogen’ te praten met de inspecteur (artikel 12, lid 4, Arbowet).

Het herkennen van pesten is van groot belang in de problematiek rondom de aanpak van (pest)gedrag. Pesten gebeurt overal! Als manager is het belangrijk de emotionele en de financiële gevolgen van getreiter op het werk niet te onderschatten. Het aantal medewerkers dat zich ziek meldt, of minder presteert in hun werk is groot. Sommige fijne werknemers (collega's) besluiten zelfs ontslag te nemen omdat zij niet willen werken in een giftige omgeving. 

 • Jaarlijks 500.000 werknemers slachtoffer van pesten op de werkvloer 1:8 (TNO)
 • Pesters & meelopers kosten werkgevers veel geld, leed & schade
 • 4 miljoen extra verzuimdagen p.j., totaal geschatte kosten 2,3 miljard euro
 • 900 miljoen p.j., 2,2 miljard euro p.j. psychosociale arbeidsbelasting (zoals loonkosten)
 • Maatschappelijke kosten: ziekte, verzuimbegeleiding, hoger personeelsverloop, imagoschade​ 

► Navigeer snel naar de informatie - Kenniscentrum Pesten voor Werkgevers

  Wat is Pesten op het werk?

  Pesten op het werk is herhaald, onredelijk gedrag gericht tegen een medewerker of een groep medewerkers dat een risico vormt voor de gezondheid en veiligheid. Pesten omvat niet redelijke managementpraktijken of prestatiebeheer, die op een redelijke manier worden uitgevoerd. Pesten kan de vorm aannemen van verbaal, fysiek, emotioneel, sociaal en/of seksueel misbruik. Het kan face-to-face gebeuren of via kanalen zoals sociale media, internetchatrooms, e-mail, sms, telefoon en videoconferentie.

  Pesten valt onder de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting. Pesten kan leiden tot stress en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. Werknemers die worden gepest op het werk raken gedemotiveerd. Als zij uitvallen, is de stap terug naar werk extra moeilijk. Voor de werknemer is dat een hele vervelende situatie. En het kost u als werkgever veel geld.

  De pester maakt gebruik van (een combinatie van)

  • Woorden (verbaal) gesproken (face-to-face of per telefoon) geschreven (per brief, e-mail, sms, social media)
  • Gebaren, gezichtsuitdrukkingen (non-verbaal)
  • Direct lichamelijk contact (fysiek) 

  Voorbeelden pesten op het werk​

  • Belachelijke maken of beledigende taal, beledigingen, spot, imiteren, sarcasme of intimiderende opmerkingen.
  • Het verspreiden van gemene toespelingen of geruchten over een persoon en/of zijn haar privéleven.
  • Plagen of zogenaamde praktische grappen (streken) vooral nadat de beoogde persoon bezwaar heeft gemaakt.
  • Agressief gedrag, zoals: fysieke agressie, schreeuwen, vloeken, intimidatie
  • Roddelen.
  • Bellen of brieven of e-mails versturen die bedreigend, beledigend of vernederend zijn.
  • Inmenging in of schade aanbrengen aan eigendommen van een persoon.
  • Zinloze taken geven of onterecht slechte beoordeling.
  • Herhaaldelijk bekritiseren of opmerkingen maken die bedoeld zijn om een ​​persoon in diskrediet te brengen, te ondermijnen of hun werk devalueren.
  • Iemand opzettelijk niet groeten, negeren, buitensluiten van werkgerelateerde of studiegerelateerde evenementen, sociale activiteiten of netwerken.
  • Opzettelijk werkgerelateerde / studiegerelateerde informatie of middelen achterhouden of verstrekken.
  • Onjuiste informatie doorgeven of belangrijke informatie juist niet doorgeven aan een persoon.
  • Een student met lage cijfers of een medewerker op ongepaste wijze bedreigen met ontslag, disciplinaire maatregelen of degradatie.
  • Onrealistische baanveranderingen, waaronder te veel of te weinig werk, onredelijke deadlines of werkdoelen, of taken onder of ver boven het vaardigheidsniveau van een persoon.
  • Een persoon onderwerpen aan constant toezicht of overdreven gedetailleerd toezicht en ongerechtvaardigd controleren van de prestaties.
  • Toegang weigeren tot opleiding en ontwikkeling of carrièremogelijkheden zonder rechtvaardiging. 
  Doelgroep: 
  Pesten op het werk

  Tip van de redactie

  Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

  ► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

  ► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

  ► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

  ► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

  Tip Stop Pesten Nu

   

  Breng snel een bezoekje aan ...

  Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

  Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

  Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

  ► Ik word gepest, wat kan ik doen

   

   

  Stichting Stop Pesten Nu is het enige Erkende Goede Doel tegen Pesten in Nederland!

  CBFGoede Doelen NederlandANBIKBUnesco